Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

pbu 2014 logoZamieszczamy odnośnik do ukraińskiej strony Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego:dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

Odnośnik do strony.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji projektu „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego”

pbu 2014 logo
W ramach realizacji projektu ,,Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 został zorganizowany w dniach 26-27.06.2021 wyjazd do Lwowa z ramienia Lubelskiej Izby Weterynaryjnej oraz Podkarpackiej Izby Weterynaryjnej.

            W pracach nad projektem brali udział pracownicy: Archiwum Państwowego w Przemyślu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto uczestniczyły w nich osoby reprezentujące Lubelską Izbę Weterynaryjną oraz Podkarpacką Izbę Weterynaryjną. W sumie w wyjeździe do Lwowa uczestniczyło 7 osób. Ze strony ukraińskiej w projekcie uczestniczyli pracownicy Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego.

            W ramach projektu archiwiści Archiwum Państwowego w Przemyślu przeprowadzili międzynarodowe szkolenie z zakresu podstawowych problemów archiwistyki oraz digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych. Miało ono na celu przygotowanie uczestników projektu do przeprowadzenia zewidencjonowania, inwentaryzacji oraz digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii. 

           Założony cel wyjazdu do Lwowa: rozpoczęcie współpracy, odbycie przeszkolenia do realizacji celu głównego projektu – został osiągnięty. Wiedza zdobyta przez uczestników projektu podczas wyjazdu i szkolenia będzie wykorzystana praktycznie w czasie kolejnego pobytu we Lwowie. 

Informacja o przystąpieniu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do realizacji projektu pn. „Innowacyjne Podejście do Dziedzictwa Historycznego: Dziedzictwo Naukowe Medycyny Weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza w ramach Programu Współpracy Tran

pbu 2014 logo
Rada Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że uczestniczy w realizacji projektu pn. „Innowacyjne Podejście do Dziedzictwa Historycznego: Dziedzictwo Naukowe Medycyny Weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa”.

W projekcie uczestniczą:

  • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego,
  • Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
  • Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna,

Celem projektu jest zgromadzenie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobach Uczelni we Lwowie i innych dostępnych źródłach oraz szerokie udostępnienie ich społeczeństwu, a w szczególności wśród lekarzy weterynarii przy udziale wymienionych Izb. 

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez:

  • digitalizację zasobów archiwalnych w archiwach Uczelni Lwowskiej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, a także zasobów archiwów państwowych związanych z działalnością lekarzy weterynarii, którzy ukończyli studia we Lwowie,
  • prezentację zebranych archiwaliów i materiałów na organizowanych przez uczestników programu wystawach
  • organizację spotkań w formie konferencji prezentujących realizację projektu w siedzibach uczestników programu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.         

Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą do osób prywatnych, instytucji, rodzin związanych od pokoleń z medycyną weterynaryjną o przekazywanie informacji o możliwości wykorzystania dla potrzeb programu pamiątek, publikacji i innych zasobów związanych z powyższym tematem będących w ich posiadaniu.

W powyższej sprawie proszę się kontaktować z Biurem Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub koordynatorem projektu ze strony Izby lek. wet. Tomasz Górski Prezes Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tel. 504-466-953

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.